POWSTANIE STYCZNIOWE W LITERATURZE I W SZTUCE −

MARIA KONOPNICKA I ARTUR GROTTGER

 

Wystawa zorganizowana z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego na przykładzie twórczo¶ści dwóch wybitnych postaci z okresu zaborów nie jest przypadkowa, ponieważ zetknęli się z dramatyczn± rzeczywistoś¶ci± 1863 r. W bitwie pod Krzywos±dem 19 lutego zgin±ł w oddziałach Ludwika Mierosławskiego, jedyny brat Marii Konopnickiej. Tradycje niepodległo¶ściowe posiada również dworek w Żarnowcu, który przed przyjazdem autorki Roty, zamieszkiwany był przez oficerów powstania 1863 r. - Wojciecha hr. Komorowskiego i Stanisława Biechońskiego. Nurt patriotyczny w twórczo¶ści literackiej i działalno¶ści społecznej Marii Konopnickiej jest bogato reprezentowany. Napisała szereg utworów, które były zabronione przez cenzurę i nie doczekały się już wznowień po drugiej wojnie ¶światowej. W¶śród utworów o tematyce powstańczej znajduj± się np.: zbiór opowiadań Powieści Sawy, tomik poezji ¦Śpiewnik historyczny (1767-1863) oraz dwa cykle poetyckie pt. Z teki Grottgera. Głównym motywem wystawy s± utwory M.Konopnickiej Lituania i Wojna - powstałe do rysunków Artura Grottgera, z których poetka uczyniła przejmuj±ce oskarżenie i ostrzeżenie przed największ±, kainow± katastrof± ludzko¶ści. Ł±cznikiem między sztuk± a poezj± jest obraz poetycki nakre¶ślony przez Konopnick±, która nawi±zuj±c do romantyzmu i malarstwa Grottgera (twórcy cyklów poś¶więconych dziejom powstania styczniowego) pisze dynamiczne wiersze, rozwijaj±c fabułę obrazów. Na wystawie prezentowane s± unikatowe zbiory Muzeum w Żarnowcu po¶więcone tematyce powstańczej, które na co dzień nie s± eksponowane, m.in.: pierwodruki edycji ksi±żkowych poetki, karty pocztowe, grafika, fotografie, szable oraz różne wydawnictwa i materiały archiwalne na ten temat. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć cz궜ć kolekcji historycznej po prof. Eligiuszu Kozłowskim - wybitnym, krakowskim badaczu powstań narodowych z XIX w.

Paweł Bukowski


Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.