Konkurs LITERACKI im. Marii Konopnickiej

NA WIERSZ I PROZĘ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

       Motto konkursu: 

Maria Konopnicka − poetka, podróżniczka, Europejka

 (…) Jeżeli kochasz przyrodę i chcesz wypatrzyć jej tajemnicze piękności i posłyszeć
jej gwary, a szumy, i uczuć pieszczotę pełną świeżości i siły − weź odzież
wędrowca, kij w rękę i pójdź ze mną w góry. (…)

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. ORGANIZATOR:

   Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie 

2. CEL KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy uczniów na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej,

• rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich,

• propagowanie czytelnictwa,

• uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie,

• promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 

3. WYMAGANIA KONKURSOWE:

W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
     z Polski.

• Tematyka utworów powinna nawiązywać do motta przewodniego konkursu oraz do postaci
     Marii Konopnickiej.

• Każdy biorący udział w konkursie może przedłożyć maksymalnie po 3 utwory (nigdzie dotąd
     niepublikowane i nienagradzane) poetyckie i prozatorskie. Prace grupowe nie będą oceniane.

• Prace powinny posiadać stronę tytułową, zawierającą: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek
     (klasę) autorki/autora; adres mailowy autorki/autora lub rodziców (dotyczy uczniów szkół
     podstawowych); adres korespondencyjny;  telefon kontaktowy.

• Maszynopisy utworów prozatorskich powinny być ponumerowane, zszyte/spięte, tekst
     jednostronny, wielkość czcionki 12-14 pkt., odstęp 1,5 między wierszami.

 

4. KRYTERIA OCENIANIA:

• Utwory oceniane będą w dwóch kategoriach (oddzielnie dla uczniów szkół gimnazjalnych
      i ponadgimnazjalnych):

  − Kategoria I – nowela lub opowiadanie (3-7 stron maszynopisu)

     − Kategoria II – wiersz

• Kryteria oceny utworów:

− twórczy charakter utworu,
− poprawność stylistyczna i językowa,

− walory literackie,

− zgodność z mottem przewodnim,

− oryginalność i samodzielność,

− wartości artystyczne.

• Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych przyzna po trzy
   nagrody główne oraz do pięciu wyróżnień.

• Autorzy najlepszych i wyróżnionych utworów otrzymają nagrody rzeczowe.

5. TERMINY:

• Autorzy przesyłają swoje prace do 9 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
     w dwóch egzemplarzach
maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym na adres Organizatora.

• Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze utwory.

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzeumzarnowiec.pl
     do 17 czerwca 2014 r.

• Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się
   21czerwca 2014 r. (sobota), o godz. 14.00 w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

• Najlepsze oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
     Zorganizowane zostanie również oddzielne spotkanie autorskie z laureatami
 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs
   i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych
   i wybranych przez Jury utworów w wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych
 
 przez Organizatora w celach reklamowych. Udział w konkursie jest równoznaczny
   z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
   uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz
   dalszego wykorzystywania utworów.

• Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 września 2014 r. w sekretariacie Muzeum.
        W  uzasadnionych przypadkach nagrody zostaną przesłane laureatom przez Organizatora.

• Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Literackim Muzeum,
      tel./faks +48 13 435-20-13, wew. 22, e-mail: literacki@muzeumzarnowiec.pl oraz na stronie

  internetowej: www.muzeumzarnowiec.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE LITERACKIM!

 

 

 
Copyright (c)2014, Wszelkie prawa zastrzeżone.