ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ

międzynarodowy Konkurs PLASTYCZNy

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie

 

CEL KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy uczniów na temat twórczości Marii Konopnickiej,

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

• promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
   oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z Polski i z zagranicy.

2. Treścią prac będą ilustracje do wybranych utworów poetki i pisarki, wykonane w następującej
    technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa).

3. Prace wykonane niesamodzielnie przez uczniów oraz skopiowane z wydań książkowych
    utworów Marii Konopnickiej zostaną odrzucone.

4. Prace powinny posiadać minimalny format A4 (210x297 mm), ale nie większy niż format A1(594x841 mm).

5. Każdy ilustrator biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko jedną pracę (prace grupowe nie będą oceniane).

6. Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone (nie wolno zwijać prac w rulon i składać).

7. Prace należy czytelnie opisać, podając na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa),
   adres (kraj-miasto-ulica); imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), pod kierunkiem którego
   praca została wykonana; tytuł utworu, który zainspirował autora
pracy, technikę wykonania;
   nazwa i adres szkoły/placówki, telefon kontaktowy, e-mail (wzór opisu pracy na odwrocie).
   Można też przesłać pracę indywidualnie.

OCENA PRAC:

• Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I − klasy 1-3 szkoły podstawowej         

Kategoria II − klasy 4-6 szkoły podstawowej 

Kategoria III − gimnazja

• Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po trzy nagrody  główne oraz do pięciu wyróżnień,

• Autorzy najlepszych i wyróżnionych ilustracji otrzymają nagrody rzeczowe.

TERMINY:

• Autorzy przesyłają swoje prace do 9 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora,

• Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze ilustracje.

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzeumzarnowiec.pl do 17 czerwca 2014 r.,

• Uroczysty finał konkursu połączony z otwarciem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac

   odbędzie się 21 czerwca 2014 r. (sobota), o godz. 14.00 w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,

• Najlepsze oraz wyróżnione ilustracje będą prezentowane w Muzeum na wystawie czasowej do 17 sierpnia 2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Nadesłane prace przechodzą na własność Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.

• Udział w Konkursie jest bezpłatny,

 Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 września 2014 r. w sekretariacie Muzeum.
Laureatom z zagranicy oraz w  uzasadnionych przypadkach nagrody zostaną przesłane przez Organizatora.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Artystyczno-Historycznym Muzeum,
   tel./faks +48 13 435-20-13, wew. 23,
e-mail: historyczny@muzeumzarnowiec.pl
  oraz na stronie internetowej: www.muzeumzarnowiec.pl

WZÓR OPISU PRACY
                                 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM!

 

 

 
Copyright (c)2014, Wszelkie prawa zastrzeżone.