Konkurs fotograficzny
„Tu zrodziła się ROTA”

Regulamin

Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ROTA" w Jedliczu
oraz Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Temat
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z dworkiem Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania ROTY - pokazujące piękno, nastroje i klimaty tego obiektu, jego architektury, wnętrz i otoczenia a także upamiętniające w sposób twórczy wydarzenia związane z obchodami stulecia pierwodruku ROTY mającymi miejsce od lipca 2008. Dopuszczalna jest także inna interpretacja tematu.
Warunki konkursu
 1. Konkurs ma formułę otwartą i jest adresowany do wszystkich fotografujących.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej trzy zdjęcia wykonane w postaci gotowej do ekspozycji wyłącznie w rozmiarze 20 x 30 cm. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów.
 3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora (pseudonim) i tytuł pracy. Do prac należy załączyć samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego oraz wykaz nadesłanych prac. Tak przygotowaną "Kartę zgłoszeniową" należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w transporcie pocztowym.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu stowarzyszenia ROTA i ich rodziny oraz pracownicy Muzeum.

  Terminarz konkursu
  Prace należy nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2009 roku na adres organizatora: Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Rota"; 38-460 Jedlicze, ul. Brzozowa 6 z dopiskiem "Tu zrodziła się ROTA".

  Rozstrzygnięcie konkursu
  1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatorów złożone z przedstawicieli organizatorów, znanych fotografików i znawców fotografii w terminie do 7 maja 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Stowarzyszenia ROTA i Muzeum w Żarnowcu.
  2. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie mającej miejsce w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Przewidywany okres trwania wystawy to 15 maja do 15 czerwca 2009. O dokładnym terminie wręczenia nagród połączonego z wernisażem wystawy laureaci zostaną powiadomieni.

   Nagrody:
   - pierwsza nagroda w wysokości - 500zł
   - druga nagroda - 400 złotych
   - trzecia nagroda - 300 złotych
   Organizatorzy dopuszczają możliwość ustanowienia wyróżnień specjalnych przez sponsorów konkursu.

   Sprawy organizacyjne
   1. Komisarzem konkursu jest: Ryszard Zagórski
   2. Informacje dodatkowe, kontakt tel. (013) 43 52 252
   3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością stowarzyszenia ROTA i Muzeum Marii Konopnickiej z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie.
   4. Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
   5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
   6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

                 
Copyright (c)2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.