X międzynarodowy Konkurs PLASTYCZNy

NA TEMAT ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

ŻARNOWIEC 2016

 

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,

Żarnowiec 133, PL 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie

II. CELE KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy uczniów na temat twórczości Marii Konopnickiej,

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

• promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

III. WYMAGANIA KONKURSOWE:

1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestnicy placówek
 wychowania pozaszkolnego z Polski i z zagranicy w wieku od 6 do 16 lat.

2. Treścią prac będą ilustracje do wybranych utworów poetki i pisarki, wykonane wyłącznie w następujących
 technikach: malarstwo, rysunek oraz grafika warsztatowa lub komputerowa.

3. Ilustracje powinny być wykonane na tradycyjnych materiałach (papier, karton, dykta, płótno).
Do Konkursu nie będą przyjmowane prace wykonane na szkle (np. witraże) oraz przestrzenne
z różnych
mas plastycznych (jak ceramika, modelina, plastelina).

4. Prace powinny posiadać minimalny format A4 (210x297 mm), ale nie większy niż format A1(594x841 mm).

5. Każdy uczestnik może przedłożyć do konkursu tylko jedną pracę (ilustracje grupowe nie będą oceniane).

6. Można też przesłać pracę indywidualnie.

7. Ilustracje wykonane niesamodzielnie przez uczniów oraz skopiowane z wydań książkowych utworów
Marii Konopnickiej zostaną odrzucone.

8. Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone (ilustracji nie wolno oprawiać, podklejać oraz składać).

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac.

10. Ilustracje należy opisać na odwrocie, przyklejając kartę uczestnika z danymi autora – wypełnioną czytelnie
na załączonym wzorze.

IV. KRYTERIA OCENIANIA:

1. Prace oceniane będą przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

Kategoria III – uczniowie gimnazjów

V. NAGRODY:

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze ilustracje i przyzna w poszczególnych
kategoriach wiekowych po trzy nagrody główne oraz do pięciu wyróżnień. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

2. Autorzy najlepszych i wyróżnionych ilustracji otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Najlepsze oraz wyróżnione ilustracje będą prezentowane w Muzeum na wystawie czasowej.

VI. TERMINY:

1. Autorzy przesyłają swoje prace do 16 czerwca 2016 r. na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”,

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzeumzarnowiec.pl
(zakładka „Edukacja/Konkursy”) do 20 czerwca 2016 r.

3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w  połowie lipca br. w Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie o dokładnym terminie wręczenia
nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie.

VII. UWAGI ORGANIZATORA:

1. Wszystkie prace przechodzą na własność Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania
zdjęć prac do publikacji i promocji Muzeum.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 września 2016 r. w siedzibie Muzeum.
W uzasadnionych przypadkach (laureatom z zagranicy oraz z odległych
miejscowości) nagrody zostaną przesłane
przez Organizatora.

5. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.

6. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Artystyczno-Historycznym Muzeum,
tel./faks +48 13 435-20-13, wew. 23,
e-mail: historyczny@muzeumzarnowiec.pl
oraz na stronie internetowej: www.muzeumzarnowiec.pl
(zakładka „Edukacja/Konkursy”).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym!

Regulamin Konkursu Plastycznego 2016 do wydruku

Karta uczestnika Konkursu Plastycznego 2016 do ściągnięcia, wypełnienia na komputerze i przyklejenia na odwrocie pracy

 

Copyright (c)2016, Wszelkie prawa zastrzeżone.